03/11/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN – Th. Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ: YÊU KHÔNG TÍNH TOÁN
“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để tìm cho kỳ được con chiên bị mất.” (Lc 15,4)
02/11/22 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN – Cầu cho các tín hữu đã qua đời: ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI
“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,40)
01/11/22 THỨ BA TUẦN 31 TN – Các Thánh Nam Nữ: KHÁT KHAO NÊN THÁNH
“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.” (Mt 5,6)
17/09/22 THỨ BẢY TUẦN 24 TN – Th. Rô-be-tô Ben-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ HT: KIÊN TRÌ GIEO HẠT
“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” (Lc 8,15)
16/09/22 THỨ SÁU TUẦN 24 TN – Th. Co-nê-li-ô, giáo hoàng và Xíp-ri-a-nô giám mục, tử đạo: CHÚA GIÊ-SU ĐỐI VỚI PHỤ NỮ
Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa […]
15/09/22 THỨ NĂM TUẦN 24 TN – Đức Mẹ sầu bi: ĐÓN MẸ VỀ NHÀ
Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,27)
14/09/22 THỨ TƯ TUẦN 24 TN – Suy tôn Thánh Giá: VÁC THÁNH GIÁ VỚI NIỀM VUI
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
13/09/22 THỨ BA TUẦN 24 TN – Th. Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ HT: CHỈ NƠI CHÚA MỚI CÓ BÌNH AN
Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa.” (Lc 7,13)
12/09/22 THỨ HAI TUẦN 24 TN – Thánh Danh Đức Ma-ri-a: ĐỪNG VÔ TÂM
Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy người kỳ mục của người Do Thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông. (Lc 7,3)
04/09/22 CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – C: TIÊU CHUẨN LÀM MÔN ĐỆ CHÚA
“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,26)
ĐẦU TRANG