27/03/21 Thứ Bảy tuần 5 MC: Hiệu ứng La-za-rô
“Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt.” (Ga 11,57)
26/03/21 Thứ Sáu tuần 5 MC: Làm việc của Chúa Cha
“Nếu tôi không làm việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó.” (Ga 10,37-38)
25/03/21 Thứ Năm tuần 5 MC-Lễ Truyền Tin: Chúa chờ sự cộng tác của ta
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
24/03/21 Thứ Tư tuần 5 MC: Lời Chúa là chân lý
“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31-32)
23/03/21 Thứ Ba tuần 5 MC: Lời cảnh báo tối hậu
“Nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội mình mà chết.” (Ga 8,24)
22/03/21 Thứ Hai tuần 5 MC: Mở không gian yêu thương
Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8,11)
21/03/21 Chúa Nhật tuần 5 MC – B: Để sinh nhiều hoa trái
“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)
20/03/21 Thứ Bảy tuần 4 MC: Biết và không biết
Người Pha-ri-sêu nói với các vệ binh: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa.” (Ga 7,40-53)
19/03/21 Thứ Sáu tuần 4 MC – Thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a: Làm theo ý Chúa
Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy. (Mt 1,24a)
18/03/21 Thứ Năm tuần 4 MC: Lời xét xử cho tôi hôm nay
“Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,31-47)
ĐẦU TRANG