16/04/20 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS: LỜI MỜI GỌI LÀM CHỨNG NHÂN
“Phải nhân danh Thầy rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy.” (Lc 24, 48)
15/04/20 THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS: CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH
Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32)
14/04/20 THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS: RÁP-BU-NI, LẠY THẦY!
Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni” (nghĩa là : ‘Lạy Thầy’). (Ga 20,16)
13/04/20 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS: CÙNG SỐNG, CÙNG CHẾT VỚI CHÚA
Thiên thần nói với các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã chỗi dậy như Người đã nói.” (Mt 28,5-6)
12/04/20 CHÚA NHẬT PHỤC SINH – A: TỪ “THẤY” ĐẾN “TIN”
Ông Si-mon Phê-rô vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,6-8)
11/04/20 THỨ BẢY TUẦN THÁNH: CHÚA CHẾT
Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 19,30)
09/04/20 THỨ NĂM TUẦN THÁNH: YÊU ĐẾN CÙNG
Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. (Ga 13,1)
08/04/20 THỨ TƯ TUẦN THÁNH: LÀ MÔN ĐỆ TRUNG TÍN
Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó!” (Mt 26,25)
07/04/20 THỨ BA TUẦN THÁNH: LỜI TUYÊN BỐ HÙNG HỒN
“Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” (Ga 13,37)
ĐẦU TRANG