14/06/20 CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – A: CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO
Đức Giê-su nói với họ : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” (Ga 6,54-55)
13/06/20 THỨ BẢY TUẦN 10 TN: CÓ NÓI CÓ, KHÔNG NÓI KHÔNG
“Đừng thề chi cả… Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỉ.” (Mt 5,34.37)
12/06/20 THỨ SÁU TUẦN 10 TN: THANH LỌC CON TIM VÀ ĐÔI MẮT
Đức Giê-su nói: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” (Mt 5,28)
11/06/20 THỨ NĂM TUẦN 10 TN: NGƯỜI TÔNG ĐỒ “NHẬP CƯ”
“Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.” (Mt 10,12)
10/06/20 THỨ TƯ TUẦN 10 TN: LUẬT CỦA CHÚA
“Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.” (Mt 5,19)
09/06/20 THỨ BA TUẦN 10 TN: VAI TRÒ KI-TÔ HỮU
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời... Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13-14)
08/06/20 THỨ HAI TUẦN 10 TN: ĐỨC GIÊ-SU: LỜI BAN PHÚC
Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi... Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”(Mt 5,1.3)
07/06/20 CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – A: QUÀ TẶNG: NGƯỜI CON MỘT
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
06/06/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN: CHÂN THẬT VỚI CHÚA VÀ ANH EM
Đức Giê-su nói: “Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43b)
05/06/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN: CHIÊM NGẮM MẦU NHIỆM
“Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại làm con vua ấy sao được?” (Mc 12,37)
ĐẦU TRANG