21/09/20 Thứ Hai tuần 25 TN: Chọn tình yêu hay của lễ?
Chúa Giê-su nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)
20/09/20 Chúa Nhật tuần 25 TN – A: Hãy đi vào vườn nho
“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20,4)
19/09/20 Thứ Bảy tuần 24 TN: Dọn đất để gieo hạt
“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” (Lc 8,15)
18/09/20 Thứ Sáu tuần 25 TN: Những người “nữ tông đồ”
“Cùng đi với Chúa Giê-su, có Nhóm 12, và mấy người phụ nữ... Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ các môn đệ.” (Lc 8,1-3)
17/09/20 Thứ Năm tuần 25 TN: Những điều nhìn mà không thấy
Rồi quay lại phía người phụ nữ, Chúa Giê-su nói với ông Si-mon: “Ông thấy người phụ nữ này chứ?… (Lc 7,44)
16/09/20 Thứ Tư tuần 24 TN: Đừng cứng lòng!
“Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc.” (Lc 7,31)
15/09/20 Thứ Ba tuần 24 TN: Tình yêu chiến thắng sợ hãi
Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người. (Ga 19,25)
14/09/20 Thứ Hai tuần 24 TN: Biến thập giá thành Thánh Giá
“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15)
13/09/20 Chúa Nhật tuần 24 TN – A: Luật nhân quả của Chúa
Bấy giờ tôn chủ đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,32-33)
12/09/20 Thứ Bảy tuần 23 TN: Trái tốt đích thực
“Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt.” (Lc 6,43)
ĐẦU TRANG