19/07/20 CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN – A: TRỞ NÊN LÚA TỐT
“Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” (Mt 13,30)
18/07/20 THỨ BẢY TUẦN 15 TN: CHÂN DUNG NGƯỜI TÔI TRUNG
Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: “Đây là Người Tôi Trung, Ta đã tuyển chọn.” (Mt 12,17)
17/07/20 THỨ SÁU TUẦN 15 TN: CHÚA CẦN TẤM LÒNG
“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.” (Mt 12,7)
16/07/20 THỨ NĂM TUẦN 15 TN: HỌC VỚI GIÊ-SU
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,28-29)
13/07/20 THỨ HAI TUẦN 15 TN: TÍNH HIẾU KHÁCH TÔNG ĐỒ
“Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng của bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.” (Mt 10,41)
12/07/20 CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – A: NGƯỜI GIEO GIỐNG LẠC QUAN
Chúa Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Người gieo giống ra đi gieo giống.” (Mt 13,3)
11/07/20 THỨ BẢY TUẦN 14 TN: CÁI GIÁ CỦA CON NGƯỜI
“Ngay đến tóc trên đầu anh em Người cũng đếm cả rồi... Anh em còn quí giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Mt 10,30-31)
10/07/20 THỨ SÁU TUẦN 14 TN: NHẤT THIẾT PHẢI BỀN CHÍ
“Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt 10,22b)
09/07/20 THỨ NĂM TUẦN 14 TN: ĐƯỜNG NGÀI TÔI ĐI
Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã dến gần.” (Mt 10,5-7)
08/07/20 THỨ TƯ TUẦN 14 TN: CĂN TÍNH MÔN ĐỆ
Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 10,1)
ĐẦU TRANG