11/06/20 THỨ NĂM TUẦN 10 TN: NGƯỜI TÔNG ĐỒ “NHẬP CƯ”
“Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.” (Mt 10,12)
10/06/20 THỨ TƯ TUẦN 10 TN: LUẬT CỦA CHÚA
“Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.” (Mt 5,19)
09/06/20 THỨ BA TUẦN 10 TN: VAI TRÒ KI-TÔ HỮU
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời... Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13-14)
08/06/20 THỨ HAI TUẦN 10 TN: ĐỨC GIÊ-SU: LỜI BAN PHÚC
Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi... Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”(Mt 5,1.3)
07/06/20 CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – A: QUÀ TẶNG: NGƯỜI CON MỘT
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
06/06/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN: CHÂN THẬT VỚI CHÚA VÀ ANH EM
Đức Giê-su nói: “Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43b)
05/06/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN: CHIÊM NGẮM MẦU NHIỆM
“Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại làm con vua ấy sao được?” (Mc 12,37)
04/06/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN: GIỚI RĂN ĐỆ NHẤT
Đức Giê-su nói: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12,28-30)
03/06/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN: CHUYỆN Ở ĐỜI NÀY
“Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ sống như các thiên thần trên trời.” (Mc 12,25)
02/06/20 THỨ BA TUẦN 9 TN: TRẢ VỀ THIÊN CHÚA
Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 12,17)
ĐẦU TRANG