17/05/20 CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – A: CHÚA VẪN ĐANG TỎ MÌNH CHO TA
“Ai yêu mến Thầy, thì Cha của Thầy yêu mến, Thầy sẽ  yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình […]
16/05/20 THỨ BẢY TUẦN 5 PS: THUỘC VỀ CHÚA, GIỮA THẾ GIAN
“Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng […]
15/05/20 THỨ SÁU TUẦN 5 PS: YÊU ĐẾN HIẾN TRAO MẠNG SỐNG
“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu […]
14/05/20 THỨ NĂM TUẦN 5 PS: VỊ TÔNG ĐỒ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để […]
13/05/20 THỨ TƯ TUẦN 5 PS: NHƯ CÀNH LIỀN CÂY
“Cành nho không thể sinh trái nếu không ở lại với thân nho.” (Ga 15,4) Suy niệm: Ngày nay y […]
12/05/20 THỨ BA TUẦN 5 PS: “MỘT CÕI ĐI VỀ” VỚI CHÚA KI-TÔ
“Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, […]
11/05/20 THỨ HAI TUẦN 5 PS: ĐỂ ĐƯỢC “RỒNG ĐẾN NHÀ TÔM”
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14,23)
10/05/20 CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – A: ĐỪNG SỢ NHƯNG HÃY TIN
“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1)
09/05/20 THỨ BẢY TUẦN 4 PS: HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG
Đức Giê-su nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha… Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.” (Ga 14,9.11)
08/05/20 THỨ SÁU TUẦN 4 PS: CHÍNH THẦY LÀ ĐƯỜNG
Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6)
ĐẦU TRANG