07/05/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS: LUẬT SỐNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
“Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em.” (Ga 13,17)
06/05/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS: TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU: TIN VÀO THIÊN CHÚA
Đức Giê-su nói: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.” (Ga 12,44-45)
05/05/20 THỨ BA TUẦN 4 PS: NÓI HOÀI KHÔNG NGHE
Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.” (Ga 10,25)
04/05/20 THỨ HAI TUẦN 4 PS: TRẬT TỰ TÌNH YÊU
“Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (Ga 10,14-15)
03/05/20 CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS – A: CHÚA CHĂN NUÔI TÔI
“Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10) Suy niệm: Cửa ràn chiên ngăn ngừa thú […]
02/05/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: LỜI CHÚA LÀ THẦN KHÍ VÀ LÀ SỰ SỐNG
“Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là […]
01/05/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: THÀNH KIẾN CẢN TRỞ ĐỨC TIN
Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình […]
30/04/20 THỨ NĂM TUẦN 3 PS: ĐÓN NHẬN NGÔI VỊ GIÊ-SU
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.”     (Ga 6,51) Suy […]
29/04/20 THỨ TƯ TUẦN 3 PS: CÓ THỨ BÁNH TRƯỜNG SINH
“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát […]
28/04/20 THỨ BA TUẦN 3 PS: KHAO KHÁT BÁNH HẰNG SỐNG
“Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” (Ga 6,34) Suy niệm: Trên hành trình đi […]
ĐẦU TRANG