27/05/22 THỨ SÁU TUẦN 6 PS – Th. Âu-tinh, giám mục Can-tơ-bơ-ri: NIỀM VUI KHÔNG AI LẤY MẤT
27/05/22 THỨ SÁU TUẦN 6 PS – Th. Âu-tinh, giám mục Can-tơ-bơ-ri: NIỀM VUI KHÔNG AI LẤY MẤT
“Niềm vui của anh em không ai lấy mất được.” (Ga 16,22)
25/05/22 THỨ TƯ TUẦN 6 PS – Th. Bê-đa khả kính, linh mục, tiến sĩ HT:  ĐÓN NHẬN ÂN BAN THÁNH THẦN
25/05/22 THỨ TƯ TUẦN 6 PS – Th. Bê-đa khả kính, linh mục, tiến sĩ HT: ĐÓN NHẬN ÂN BAN THÁNH THẦN
“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,13)
Cách sử dụng phương tiện truyền thông trong gia đình
Cách sử dụng phương tiện truyền thông trong gia đình
Với những tiến bộ của kỹ thuật số, việc tiếp cận với các phương tiện truyền thông và truyền thông […]
14/05/22 THỨ BẢY TUẦN IV PS – Th. Mát-thi-a, tông đồ: VỊ TÔNG ĐỒ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
14/05/22 THỨ BẢY TUẦN IV PS – Th. Mát-thi-a, tông đồ: VỊ TÔNG ĐỒ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại.” (Ga 15,16)
13/05/22 THỨ SÁU TUẦN 4 PS – Đức Mẹ Fatima: ĐƯỜNG NGÀI CON ĐI
13/05/22 THỨ SÁU TUẦN 4 PS – Đức Mẹ Fatima: ĐƯỜNG NGÀI CON ĐI
Ông Tô-ma nói: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống . Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,5-6)
12/05/22 THỨ NĂM TUẦN 4 PS – Th. Nê-rê-ô và A-khi-lê-ô, tử đạo: KHÔNG LỚN HƠN
12/05/22 THỨ NĂM TUẦN 4 PS – Th. Nê-rê-ô và A-khi-lê-ô, tử đạo: KHÔNG LỚN HƠN
“Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà và kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” (Ga 13,16)
07/05/22 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: “LỜI NÀY CHƯỚNG TAI QUÁ”
07/05/22 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: “LỜI NÀY CHƯỚNG TAI QUÁ”
Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6,60)
05/05/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: TIN THÌ ĐƯỢC SỐNG
05/05/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: TIN THÌ ĐƯỢC SỐNG
“Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sống đời đời.” (Ga 6,47)
04/05/22 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: BÁNH TRƯỜNG SINH
04/05/22 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: BÁNH TRƯỜNG SINH
“Chính tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi, không khát bao giờ.” (Ga 6,35)
03/05/22 THỨ BA TUẦN 3 PS – Th. Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, tông đồ: NGƯỜI MÔN ĐỆ THỰC TIỄN
03/05/22 THỨ BA TUẦN 3 PS – Th. Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, tông đồ: NGƯỜI MÔN ĐỆ THỰC TIỄN
“Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha.” (Ga 14,8)
ĐẦU TRANG