Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 08/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 08/10
Ngày 08 tháng 10Thứ Sáu đầu tháng tuần 27 Mùa Thường NiênGe 1,13-15; 2,1-2Lc 11,15-26 Bài đọc Tin Mừng hôm […]
08/10/21 Thứ Sáu tuần 27 TN: Xa-tan chia rẽ chính mình?
08/10/21 Thứ Sáu tuần 27 TN: Xa-tan chia rẽ chính mình?
“Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?” (Lc 11,18)
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 07/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 07/10
Ngày 07 tháng 10 Thứ Năm đầu tháng tuần 27 Mùa Thường Niên Đức Maria Mân Côi
07/10/21 Thứ Năm đầu tháng tuần 27 TN-Đức Mẹ Mân Côi: Ma-ri-a, Đấng ba lần phúc
07/10/21 Thứ Năm đầu tháng tuần 27 TN-Đức Mẹ Mân Côi: Ma-ri-a, Đấng ba lần phúc
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)
06/10/21 Thứ Tư đầu tháng tuần 27 TN: Cầu nguyện với Đức Giê-su
06/10/21 Thứ Tư đầu tháng tuần 27 TN: Cầu nguyện với Đức Giê-su
Khi Đức Giê-su cầu nguyện xong, thì một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.” (Lc 11,1b)
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 06/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 06/10
Ngày 06 tháng 10 Thứ Tư đầu tháng tuần 27 Mùa Thường Niên Thánh Brunô, linh mục. Lễ nhớ tuỳ […]
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 05/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 05/10
Để sống chủ đề tháng 10 là cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và đồng thời hướng về ngày […]
05/10/21 Thứ Ba tuần 27 TN: Chọn phần tốt nhất
05/10/21 Thứ Ba tuần 27 TN: Chọn phần tốt nhất
Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,41-42)
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 04/10
Suy niệm tháng Truyền giáo ngày 04/10
Để sống chủ đề tháng 10 là cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và đồng thời hướng về ngày […]
04/10/21 Thứ Hai tuần 27 TN-Th. Phan-xi-cô Át-si-di: Hãy làm như vậy
04/10/21 Thứ Hai tuần 27 TN-Th. Phan-xi-cô Át-si-di: Hãy làm như vậy
Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” (Lc 10,37)
ĐẦU TRANG