07/05/22 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: “LỜI NÀY CHƯỚNG TAI QUÁ”
07/05/22 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: “LỜI NÀY CHƯỚNG TAI QUÁ”
Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6,60)
05/05/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: TIN THÌ ĐƯỢC SỐNG
05/05/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: TIN THÌ ĐƯỢC SỐNG
“Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sống đời đời.” (Ga 6,47)
04/05/22 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: BÁNH TRƯỜNG SINH
04/05/22 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: BÁNH TRƯỜNG SINH
“Chính tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi, không khát bao giờ.” (Ga 6,35)
03/05/22 THỨ BA TUẦN 3 PS – Th. Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, tông đồ: NGƯỜI MÔN ĐỆ THỰC TIỄN
03/05/22 THỨ BA TUẦN 3 PS – Th. Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, tông đồ: NGƯỜI MÔN ĐỆ THỰC TIỄN
“Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha.” (Ga 14,8)
02/05/22 THỨ HAI TUẦN 3 PS – Th. A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT: ĐỘNG LỰC BÊN TRONG
02/05/22 THỨ HAI TUẦN 3 PS – Th. A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT: ĐỘNG LỰC BÊN TRONG
Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6,29)
01/05/22 CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – C: QUÝ DĨ CHUYÊN
01/05/22 CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – C: QUÝ DĨ CHUYÊN
Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi chỗi dậy từ cõi chết. (Ga 21,13-14)
29/04/22 THỨ SÁU TUẦN 2 PS – Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT: CỘNG SỰ VIÊN CỦA CHÚA
29/04/22 THỨ SÁU TUẦN 2 PS – Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT: CỘNG SỰ VIÊN CỦA CHÚA
Đức Giê-su nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” …Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. (Ga 6,10-12)
28/04/22 THỨ NĂM TUẦN 2 PS: NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI
28/04/22 THỨ NĂM TUẦN 2 PS: NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI
“Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất.” (Ga 3,31)
27/04/22 THỨ TƯ TUẦN 2 PS: HỆ LỤY CỦA TIN VÀ KHÔNG TIN
27/04/22 THỨ TƯ TUẦN 2 PS: HỆ LỤY CỦA TIN VÀ KHÔNG TIN
“Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; những kẻ không tin, thì bị lên án rồi.” (Ga 3,18)
21/04/22 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS: CÁCH CHÚA GẶP TA
21/04/22 THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS: CÁCH CHÚA GẶP TA
“Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. (Lc 24,41-42)
ĐẦU TRANG