02/06/20 THỨ BA TUẦN 9 TN: TRẢ VỀ THIÊN CHÚA
02/06/20 THỨ BA TUẦN 9 TN: TRẢ VỀ THIÊN CHÚA
Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 12,17)
31/05/20	 CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: GIỐNG NHƯ CHÚA KI-TÔ
31/05/20 CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: GIỐNG NHƯ CHÚA KI-TÔ
“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,21)
30/05/20 THỨ BẢY TUẦN 7 PS: NIỀM VUI CỦA THĂM VIẾNG
30/05/20 THỨ BẢY TUẦN 7 PS: NIỀM VUI CỦA THĂM VIẾNG
“Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1,45)
29/05/20 THỨ SÁU TUẦN 7 PS: CHÚA BIẾT CON MẾN CHÚA
29/05/20 THỨ SÁU TUẦN 7 PS: CHÚA BIẾT CON MẾN CHÚA
Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô: “Này anh Si-mon, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con mến Thầy.” (Ga 21,15)
28/05/20 THỨ NĂM TUẦN 7 PS: Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA
28/05/20 THỨ NĂM TUẦN 7 PS: Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA
“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với […]
27/05/20 THỨ TƯ TUẦN 7 PS: ƯỚC MONG HIỆP NHẤT
27/05/20 THỨ TƯ TUẦN 7 PS: ƯỚC MONG HIỆP NHẤT
“Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.” (Ga 17,21)
26/05/20 THỨ BA TUẦN 7 PS: ĐỨC GIÊ-SU KHÔNG LỢI DỤNG
26/05/20 THỨ BA TUẦN 7 PS: ĐỨC GIÊ-SU KHÔNG LỢI DỤNG
“Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho […]
25/05/20 THỨ HAI TUẦN 7 PS Th. Grê-gô-ri-ô VII, giáo hoàng: CÙNG CHIẾN THẮNG VỚI ĐỨC KI-TÔ
25/05/20 THỨ HAI TUẦN 7 PS Th. Grê-gô-ri-ô VII, giáo hoàng: CÙNG CHIẾN THẮNG VỚI ĐỨC KI-TÔ
“Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)
24/05/20 CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – A  Chúa Thăng Thiên: RỒI NGÀI SẼ TRỞ LẠI
24/05/20 CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – A Chúa Thăng Thiên: RỒI NGÀI SẼ TRỞ LẠI
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,19-20)
23/05/20 THỨ BẢY TUẦN 6 PS: ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHÚA
23/05/20 THỨ BẢY TUẦN 6 PS: ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHÚA
“Thầy từ Chúa Cha mà đến.” (Ga 16,28) Suy niệm: Một điểm đặc biệt trong phương pháp sư phạm của […]
ĐẦU TRANG