16/06/20 THỨ BA TUẦN 11 TN: YÊU THƯƠNG ĐÍCH THỰC
16/06/20 THỨ BA TUẦN 11 TN: YÊU THƯƠNG ĐÍCH THỰC
“Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con.” (Mt 5,44)
15/06/20  THỨ HAI TUẦN 11 TN: LUẬT KHOAN DUNG
15/06/20 THỨ HAI TUẦN 11 TN: LUẬT KHOAN DUNG
“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng dền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” (Mt 5,38-42)
14/06/20 CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – A: CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO
14/06/20 CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – A: CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO
Đức Giê-su nói với họ : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” (Ga 6,54-55)
13/06/20 THỨ BẢY TUẦN 10 TN: CÓ NÓI CÓ, KHÔNG NÓI KHÔNG
13/06/20 THỨ BẢY TUẦN 10 TN: CÓ NÓI CÓ, KHÔNG NÓI KHÔNG
“Đừng thề chi cả… Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỉ.” (Mt 5,34.37)
12/06/20 THỨ SÁU TUẦN 10 TN: THANH LỌC CON TIM VÀ ĐÔI MẮT
12/06/20 THỨ SÁU TUẦN 10 TN: THANH LỌC CON TIM VÀ ĐÔI MẮT
Đức Giê-su nói: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” (Mt 5,28)
11/06/20 THỨ NĂM TUẦN 10 TN: NGƯỜI TÔNG ĐỒ “NHẬP CƯ”
11/06/20 THỨ NĂM TUẦN 10 TN: NGƯỜI TÔNG ĐỒ “NHẬP CƯ”
“Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.” (Mt 10,12)
10/06/20 THỨ TƯ TUẦN 10 TN: LUẬT CỦA CHÚA
10/06/20 THỨ TƯ TUẦN 10 TN: LUẬT CỦA CHÚA
“Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.” (Mt 5,19)
09/06/20 THỨ BA TUẦN 10 TN: VAI TRÒ KI-TÔ HỮU
09/06/20 THỨ BA TUẦN 10 TN: VAI TRÒ KI-TÔ HỮU
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời... Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13-14)
08/06/20 THỨ HAI TUẦN 10 TN: ĐỨC GIÊ-SU: LỜI BAN PHÚC
08/06/20 THỨ HAI TUẦN 10 TN: ĐỨC GIÊ-SU: LỜI BAN PHÚC
Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi... Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”(Mt 5,1.3)
07/06/20 CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – A: QUÀ TẶNG: NGƯỜI CON MỘT
07/06/20 CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – A: QUÀ TẶNG: NGƯỜI CON MỘT
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
ĐẦU TRANG