10/08/20 THỨ HAI TUẦN 19 TN: CHẾT ĐI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG!
10/08/20 THỨ HAI TUẦN 19 TN: CHẾT ĐI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG!
“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)
09/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A: TIN VÀO ĐỨC KI-TÔ HẰNG SỐNG
09/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A: TIN VÀO ĐỨC KI-TÔ HẰNG SỐNG
Ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. (Mt 14,28-29)
08/08/20 THỨ BẢY TUẦN 18 TN: THẾ HỆ GIAN TÀ VÀ CỨNG LÒNG
08/08/20 THỨ BẢY TUẦN 18 TN: THẾ HỆ GIAN TÀ VÀ CỨNG LÒNG
Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?”(Mt 17,17)
07/08/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN: MẠNG ĐỔI MẠNG
07/08/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN: MẠNG ĐỔI MẠNG
“Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16,26)
06/08/20 THỨ NĂM TUẦN 18 TN Lễ Chúa Hiển Dung: CHÚA GIÊ-SU LÀ THIÊN CHÚA THẬT
06/08/20 THỨ NĂM TUẦN 18 TN Lễ Chúa Hiển Dung: CHÚA GIÊ-SU LÀ THIÊN CHÚA THẬT
Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y […]
05/08/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN – Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a: NHƯ VÀNG ĐƯỢC THỬ LỬA
05/08/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN – Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a: NHƯ VÀNG ĐƯỢC THỬ LỬA
“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” […]
04/08/20 THỨ BA TUẦN 18 TN: THỜ CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG
04/08/20 THỨ BA TUẦN 18 TN: THỜ CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG
Chúa Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: “Cái từ miệng xuất ra mới làm cho con người ra ô uế.” (Mt 15,11)
03/08/20 THỨ HAI TUẦN 18 TN: NHỜ CHÚA
03/08/20 THỨ HAI TUẦN 18 TN: NHỜ CHÚA
“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” (Mt 14,33) Suy niệm: Trong lúc tính mạng các môn đệ bị đe […]
02/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A: CỘNG TÁC VỚI CHÚA
02/08/20 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A: CỘNG TÁC VỚI CHÚA
Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,16) Suy […]
01/08/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN: VỊ NGÔN SỨ “CHÍNH HÃNG”
01/08/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN: VỊ NGÔN SỨ “CHÍNH HÃNG”
Vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gio-an, xiềng ông lại, và tống ngục vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh […]
ĐẦU TRANG