13/05/20 THỨ TƯ TUẦN 5 PS: NHƯ CÀNH LIỀN CÂY
13/05/20 THỨ TƯ TUẦN 5 PS: NHƯ CÀNH LIỀN CÂY
“Cành nho không thể sinh trái nếu không ở lại với thân nho.” (Ga 15,4) Suy niệm: Ngày nay y […]
12/05/20 THỨ BA TUẦN 5 PS: “MỘT CÕI ĐI VỀ” VỚI CHÚA KI-TÔ
12/05/20 THỨ BA TUẦN 5 PS: “MỘT CÕI ĐI VỀ” VỚI CHÚA KI-TÔ
“Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, […]
11/05/20 THỨ HAI TUẦN 5 PS:  ĐỂ ĐƯỢC “RỒNG ĐẾN NHÀ TÔM”
11/05/20 THỨ HAI TUẦN 5 PS: ĐỂ ĐƯỢC “RỒNG ĐẾN NHÀ TÔM”
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14,23)
10/05/20 CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – A: ĐỪNG SỢ NHƯNG HÃY TIN
10/05/20 CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – A: ĐỪNG SỢ NHƯNG HÃY TIN
“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14,1)
Tháng hoa: “Lạy Mẹ xin yên ủi”
Tháng hoa: “Lạy Mẹ xin yên ủi”
Giuse Phan Quang Trí, O.Carm.Rôma, 09/05/2020 WHĐ, 09-05-2020 – Mặc dù nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, […]
09/05/20 THỨ BẢY TUẦN 4 PS: HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG
09/05/20 THỨ BẢY TUẦN 4 PS: HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG
Đức Giê-su nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha… Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.” (Ga 14,9.11)
08/05/20 THỨ SÁU TUẦN 4 PS: CHÍNH THẦY LÀ ĐƯỜNG
08/05/20 THỨ SÁU TUẦN 4 PS: CHÍNH THẦY LÀ ĐƯỜNG
Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6)
07/05/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS: LUẬT SỐNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
07/05/20 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS: LUẬT SỐNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
“Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em.” (Ga 13,17)
06/05/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS: TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU: TIN VÀO THIÊN CHÚA
06/05/20 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS: TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU: TIN VÀO THIÊN CHÚA
Đức Giê-su nói: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.” (Ga 12,44-45)
05/05/20 THỨ BA TUẦN 4 PS: NÓI HOÀI KHÔNG NGHE
05/05/20 THỨ BA TUẦN 4 PS: NÓI HOÀI KHÔNG NGHE
Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.” (Ga 10,25)
ĐẦU TRANG