04/05/20 THỨ HAI TUẦN 4 PS:  TRẬT TỰ TÌNH YÊU
04/05/20 THỨ HAI TUẦN 4 PS: TRẬT TỰ TÌNH YÊU
“Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (Ga 10,14-15)
03/05/20 CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS – A: CHÚA CHĂN NUÔI TÔI
03/05/20 CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS – A: CHÚA CHĂN NUÔI TÔI
“Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10) Suy niệm: Cửa ràn chiên ngăn ngừa thú […]
02/05/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: LỜI CHÚA LÀ THẦN KHÍ VÀ LÀ  SỰ SỐNG
02/05/20 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: LỜI CHÚA LÀ THẦN KHÍ VÀ LÀ SỰ SỐNG
“Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là […]
01/05/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: THÀNH KIẾN CẢN TRỞ ĐỨC TIN
01/05/20 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS: THÀNH KIẾN CẢN TRỞ ĐỨC TIN
Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình […]
30/04/20 THỨ NĂM TUẦN 3 PS: ĐÓN NHẬN NGÔI VỊ GIÊ-SU
30/04/20 THỨ NĂM TUẦN 3 PS: ĐÓN NHẬN NGÔI VỊ GIÊ-SU
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.”     (Ga 6,51) Suy […]
29/04/20 THỨ TƯ TUẦN 3 PS: CÓ THỨ BÁNH TRƯỜNG SINH
29/04/20 THỨ TƯ TUẦN 3 PS: CÓ THỨ BÁNH TRƯỜNG SINH
“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát […]
28/04/20 THỨ BA TUẦN 3 PS: KHAO KHÁT BÁNH HẰNG SỐNG
28/04/20 THỨ BA TUẦN 3 PS: KHAO KHÁT BÁNH HẰNG SỐNG
“Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” (Ga 6,34) Suy niệm: Trên hành trình đi […]
27/04/20 THỨ HAI TUẦN 3 PS: THANH LUYỆN ĐỘNG CƠ TÌM CHÚA
27/04/20 THỨ HAI TUẦN 3 PS: THANH LUYỆN ĐỘNG CƠ TÌM CHÚA
“Các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn […]
26/04/20 CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – A: NHẬN RA CHÚA KHI NGÀI BẺ BÁNH
26/04/20 CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – A: NHẬN RA CHÚA KHI NGÀI BẺ BÁNH
Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng […]
25/04/20 THỨ BẢY TUẦN 2 PS: CHỨNG NHÂN MỌI THỜI
25/04/20 THỨ BẢY TUẦN 2 PS: CHỨNG NHÂN MỌI THỜI
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15) […]
ĐẦU TRANG