23/03/20 THỨ HAI TUẦN 4 MC: XIN THÊM ƠN ĐỨC TIN
23/03/20 THỨ HAI TUẦN 4 MC: XIN THÊM ƠN ĐỨC TIN
Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. (Ga 4,50)
22/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC: THIÊN CHÚA LÀ ÁNH SÁNG
22/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC: THIÊN CHÚA LÀ ÁNH SÁNG
“Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” (Ga 9,5)
21/03/20 THỨ BẢY TUẦN 3 MC: ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ VÀ NHẬM LỜI
21/03/20 THỨ BẢY TUẦN 3 MC: ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ VÀ NHẬM LỜI
Người thu thuế đứng đàng xa, vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18,13)
20/03/20 THỨ SÁU TUẦN 3 MC: TÌNH YÊU MỜI GỌI TÌNH YÊU
20/03/20 THỨ SÁU TUẦN 3 MC: TÌNH YÊU MỜI GỌI TÌNH YÊU
“Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi.” (Mc 12,29-30)
19/03/20 THỨ NĂM TUẦN 3 MC Th. Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a: NHẬN RA Ý CHÚA
19/03/20 THỨ NĂM TUẦN 3 MC Th. Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a: NHẬN RA Ý CHÚA
“Khi thức giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.” (Mt 1,24a)
18/03/20 THỨ TƯ TUẦN 3 MC: ĐẾN ĐỂ KIỆN TOÀN
18/03/20 THỨ TƯ TUẦN 3 MC: ĐẾN ĐỂ KIỆN TOÀN
“Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” (Mt 5,18)
17/03/20 THỨ BA TUẦN 3 MC: VÌ ĐƯỢC THƯƠNG XÓT
17/03/20 THỨ BA TUẦN 3 MC: VÌ ĐƯỢC THƯƠNG XÓT
“Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,33)
16/03/20 THỨ HAI TUẦN 3 MC Lc 4,24-30: GẮN BÓ VỚI CHÚA
16/03/20 THỨ HAI TUẦN 3 MC Lc 4,24-30: GẮN BÓ VỚI CHÚA
Họ đứng dậy lôi Người ra khỏi thành-thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. (Lc 4,29)
Ân Sủng Trong Sa Mạc – Bí Tích Hòa Giải Trong Mùa Chay
Ân Sủng Trong Sa Mạc – Bí Tích Hòa Giải Trong Mùa Chay
Mạnh bạo lên, can đảm lên, để chính ngươi sẽ sở hữu đất mà Ta đã thề … rằng Ta […]
CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC 15/03/2020: MỘT CÂU CHUYỆN TRUYỀN GIÁO
CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC 15/03/2020: MỘT CÂU CHUYỆN TRUYỀN GIÁO
Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” Đức Giê-su nói: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.” (Ga 4,10)
ĐẦU TRANG