26/03/20 THỨ NĂM TUẦN 4 MC: VIỆC LÀM LÀ LỜI CHỨNG
26/03/20 THỨ NĂM TUẦN 4 MC: VIỆC LÀM LÀ LỜI CHỨNG
“Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,36)
25/03/20 THỨ TƯ TUẦN 4 MC Lễ Truyền Tin: THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HOÀ
25/03/20 THỨ TƯ TUẦN 4 MC Lễ Truyền Tin: THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HOÀ
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Ngài thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,28)
24/03/20 THỨ BA TUẦN 4 MC: SỐNG LUẬT YÊU THƯƠNG
24/03/20 THỨ BA TUẦN 4 MC: SỐNG LUẬT YÊU THƯƠNG
Anh ta đi nói với người Do thái biết chính Chúa Giê-su là người đã chữa cho anh ta lành bệnh. Vì thế người Do thái gây sự với Chúa Giê-su, vì Người đã làm như thế trong ngày Sa-bát. (Ga 5,16)
23/03/20 THỨ HAI TUẦN 4 MC: XIN THÊM ƠN ĐỨC TIN
23/03/20 THỨ HAI TUẦN 4 MC: XIN THÊM ƠN ĐỨC TIN
Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. (Ga 4,50)
22/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC: THIÊN CHÚA LÀ ÁNH SÁNG
22/03/20 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC: THIÊN CHÚA LÀ ÁNH SÁNG
“Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” (Ga 9,5)
21/03/20 THỨ BẢY TUẦN 3 MC: ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ VÀ NHẬM LỜI
21/03/20 THỨ BẢY TUẦN 3 MC: ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ VÀ NHẬM LỜI
Người thu thuế đứng đàng xa, vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18,13)
20/03/20 THỨ SÁU TUẦN 3 MC: TÌNH YÊU MỜI GỌI TÌNH YÊU
20/03/20 THỨ SÁU TUẦN 3 MC: TÌNH YÊU MỜI GỌI TÌNH YÊU
“Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi.” (Mc 12,29-30)
19/03/20 THỨ NĂM TUẦN 3 MC Th. Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a: NHẬN RA Ý CHÚA
19/03/20 THỨ NĂM TUẦN 3 MC Th. Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a: NHẬN RA Ý CHÚA
“Khi thức giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.” (Mt 1,24a)
18/03/20 THỨ TƯ TUẦN 3 MC: ĐẾN ĐỂ KIỆN TOÀN
18/03/20 THỨ TƯ TUẦN 3 MC: ĐẾN ĐỂ KIỆN TOÀN
“Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” (Mt 5,18)
17/03/20 THỨ BA TUẦN 3 MC: VÌ ĐƯỢC THƯƠNG XÓT
17/03/20 THỨ BA TUẦN 3 MC: VÌ ĐƯỢC THƯƠNG XÓT
“Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,33)
ĐẦU TRANG