V/v. TẠM NGƯNG CÁC SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG TỪ 12 GIỜ 00 NGÀY 30/08/2021 CHO ĐẾN 00 GIỜ 00 NGÀY 05/09/2021.

˙