Thánh lễ sáng mồng Ba Tết Quý Mão, do cha phụ tá Đôminico Nguyẽn Văn Hiển chủ sự thánh lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng. 

Hình ảnh: Phêrô Hữu Chính
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng