Thánh lễ sáng Mồng Ba Tết – Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm 07/02/2019