Hôm nay, ngày 14.9.2022 chúng ta cử hành thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá, được phụng vụ của Hội Thánh quy định là lễ kính, Hội Thánh mời gọi chúng ta phải hãnh diện về thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nơi Người ta được giải thoát, được sống và được sống lại, bởi chính Người giải thoát và cứu độ ta.

Trong thánh lễ này cộng đoàn chúng ta cũng hân hoan chào đón 13 anh chị Dự Tòng và 01 chị thêm sức được  lãnh nhận các Bí Tích khai Tâm Kitô giáo, các anh chị đã đi tìm kiếm Chúa, đã được Chúa kêu mời bằng nhiều cách để hôm nay, các anh chị đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho các anh chị dự tòng và xin cho mỗi người chúng ta hãy  biết hãnh diện về Thập Giá Đức Giê su Kito Chúa chúng ta .

Tin và ảnh: Vũ Hà Minh Thắng

Truyền Thông Chính Toà Đà Nẵng

Xin mời cộng đoàn cùng hiệp thông qua một số hình ảnh: