⭕️Thánh Lễ Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên | 04g45 ngày 03/08/2020 | TTTM Trà Kiệu

⭕️Thánh Lễ Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên | 17g15 ngày 03/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

⭕️ Thánh Lễ Thứ Ba Tuần 18 Thường Niên | 04g45 ngày 04/08/2020 | TTTM Trà Kiệu

⭕️Thánh Lễ Thứ Ba Tuần 18 Thường Niên | 17g15 ngày 04/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

⭕️Thánh Lễ Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên | 04g45 ngày 05/08/2020 | TTTM Trà Kiệu

⭕️Thánh Lễ Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên | 17g15 ngày 05/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

⭕️ Thánh Lễ Thứ Năm Tuần 18 Thường Niên | 04g45 ngày 06/08/2020 | TTTM Trà Kiệu

⭕️ Thánh Lễ Thứ Năm Tuần 18 Thường Niên | 17g15 ngày 06/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

⭕️Thánh Lễ Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên | 04g45 ngày 07/08/2020 | TTTM Trà Kiệu

⭕️ Thánh Lễ Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên | 17g15 ngày 07/08/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

⭕️Thánh Lễ Thứ Bảy Tuần 19 Thường Niên | 04g45 ngày 08/08/2020 | TTTM Trà Kiệu