Thiếu nhi Chính Toà đi Viếng Nghĩa Trang – 03/11/2019