BBT: Theo như thông báo của VP TGM, Giáo xứ Chính Tòa có sự thay đổi: 1. Cha Phó xứ Marcello Đoàn Minh sẽ được thuyên chuyển làm quản xứ Hội An và ngài sẽ nhận nhiệm sở mới vào ngày 24/9/2014, lúc 14g00; 2. Cha G.B. Phan Đình Lượng và cha Tôma Nguyễn Văn Tâm sẽ về đảm nhận nhiệm vụ phó xứ Chính Tòa vào ngày 04/10/2014 trong Thánh Lễ lúc 17g00.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho đợt thuyên chuyển được tốt đẹp và quý linh mục tràn đầy ơn Chúa trong sứ vụ mới.

 

Nguồn: giaophandanang.org