Thông Báo: – Bổn Mạng Giáo Phận và Truyền Chức Linh Mục; – Quan Thầy Cha Quản Xứ; – Tạ Ơn Cha Antôn