Thông Báo Rao Điều Tra Các Ứng Viên Trước Khi Chịu Chức Phó Tế