Thông Báo: Số 01/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A