Thông Báo: Số 02/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A