Thông Báo: Số 03/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm C