Thông Báo: Số 03/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A