Thông Báo: Số 04/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A