Thông Báo: Số 08/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C