1. Thứ ba 25/01/2022, Lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại. Quan Thầy của Cha Đại diện Giám Mục, Nguyên Quản xứ Giáo xứ Chính Tòa Trần Quốc Việt, Cha nguyên Phó xứ Nguyễn Hữu Trường Sơn, Cha Phạm Thanh Thảo (người con của Giáo xứ), Dòng Thánh Phaolô và nhiều anh em trong giáo xứ. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và lúc 19g30 có Giờ Chầu Phạt Tạ Cuối năm do Ban Thường Vụ phụ trách.
  2. Thứ năm 27/1 sau thánh lễ 17g có  giờ Chầu Thánh Thể do giới Người Cha phụ trách.
  3. Thứ bảy 29/1/2022 vào lúc 17g00 Thánh Lễ Tạ Ơn cuối năm tại Núi Đá Đức Mẹ do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự, trong thánh lễ có ban Bí Tích Thêm Sức cho 35 em. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các em thêm lòng sốt mến khi được lãnh nhận Bí Tích.