Thông Báo: Số 09/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm A