Thông báo số 1 của TGM: 1. Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm; 2. Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh; 3. Viếng Thăm của Đức Tân Đại Diện Tòa Thánh