Thông Báo: Số 10/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm C