THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN
06/02/2022

  1. Chúa nhật 06/02/2022, sau Thánh lễ 08g00 có rửa tội cho trẻ em.
  2.  Thứ Năm 10/02/2022 vào lúc 17g00, Thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo họ Phaolô Lộc sẽ được cử hành, sau Thánh lễ là giờ Chầu Thánh Thể do Giáo họ Phaolô Lộc phụ trách. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  3. Thứ Sáu 11/02/2022 Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Bổn mạng của Giáo xứ Chính Tòa. Thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 17g00 cùng ngày tại Núi Đá Đức Mẹ Lộ Đức. Trong Thánh Lễ, có nghi thức trao văn bằng bổ nhiệm cho Hội đồng mục vụ Giáo xứ nhiệm kỳ IX 2021-2025. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.