Chính Tòa: Thông báo Số 20TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C

  1. Từ thứ hai ngày 25/3 đến thứ Bảy ngày 30/03, giáo họ Phao lô Lộc trực phụng vụ.
  2. Từ chiều thứ ba 26/3 đến sáng thứ sáu 29/3 các cha sẽ Tĩnh tâm tại Trung Tâm Mục Vụ, nên các ngày này sẽ không có thánh lễ sáng và chiều.
  3. Tối thứ năm 28/3 vào lúc 19g30 có Gẫm Đàng Thánh Giá thay cho tối thứ sáu 29/3, do 2 giáo họ Anê Thành và Giu se Viên cùng phụ trách.
  4. Kính mời ban điều hành 12 giáo họ, các giới ban đoàn thể đến nhà xứ nhận thông báo về thánh lễ truyền chức Phó Tế.
  5. Thứ sáu 29/3 vào lúc 16g00 có thánh lễ Truyền Chức Phó Tế tại nhà thờ Chính Tòa. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự thánh lễ hiệp ý cầu nguyện, và mời quý chức HĐMV tham gia đoàn rước.
  6. Các cá nhân, gia đình, hội đoàn, giáo họ muốn  tham dự Giờ Chầu Thánh Thể Riêng tại Nhà Nguyện, xin đăng ký theo mẫu đăng ký tại văn phòng giáo xứ để tiện việc sắp xếp.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng