Chính Tòa: Thông báo Số 23/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Phục Sinh – Năm A

  1. Chúa Nhật 12/4 Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh, có 02 Thánh lễ trực tuyến: Buổi sáng có 01 thánh lễ vào lúc 7g00, buổi chiều vào lúc 17g00.
  2. Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh các thánh lễ vẫn trực tuyến nên việc phân công phụng vụ sẽ do ban Phung Vụ phân công.
  3. Thứ năm 16/4 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Ban Phụng Vụ phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng