Thông Báo: Số 24/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A

  1. Chúa Nhật 19/4 Chúa nhật II Phục Sinh. Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Kính Lòng Thương Xót Chúa, có 02 Thánh lễ trực tuyến: Buổi sáng vào lúc 07g00, buổi chiều vào lúc 17g00.
  2. Trong Tuần II Phục Sinh các thánh lễ vẫn trực tuyến nên việc phân công phụng vụ sẽ do ban Phung Vụ phân công.
  3. Thứ năm 23/4 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Ban Phụng Vụ phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng