Thông Báo: Số 27/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa – Năm C