Thông Báo: Số 31/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C