Thông Báo: Số 35/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – Năm C