Chính Tòa: Thông báo Số 43TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 18 Thường Niên – Năm C

  1. Chúa nhật 04/8 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Từ thứ hai 05/8 đến thứ bảy 10/8 giáo họ Emmanuel Triệu trực phụng vụ.
  3. Thứ năm 08/8 Lễ Nhớ Thánh Đa Minh quan thầy của 71 giáo dân xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và sau thánh lễ 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do Giới Người Cha phụ trách.
  4. Thứ bảy Lễ Kính Thánh Lô-ren-sô quan thầy của 02 giáo dân xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. 
  5. Giáo dân muốn đi La Vang dự lễ ngày 14/8/2019 và 15/8/2019, xin đăng ký và mua vé vào mỗi buổi chiều lúc 16g00 đến 18g00 từ ngày thứ bảy 03 /8/2019tại trước Phòng Bác Ái Vinh Sơn (gặp Anh Ngọc Trật Tự).
  6. Cũng như mọi năm vào tháng tám, giáo xứ sẽ quyên góp tiền để giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ vào năm học mới, xin cộng đoàn giúp đỡ bằng cách bỏ vào thùng tại bãi gửi xe trong sân nhà thờ, hay gửi nơi Quý Cha Giáo xứ Chính Tòa, các vị trong Ban Thường vụ hoặc trưởng phó các giáo họ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng