Thông Báo: Số 58/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm C