Thông Báo: Số 59/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm C