Thông Báo: Số 60/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm C