Thông Báo: Số 61/TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm C