Thông Báo: tạm đóng cửa không đón tiếp du khách tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng – Việt and English